Algemene voorwaarden voor webshop

1. Definities.

1.1. “Klant” verwijst naar de partij die een Inkooporder uitschrijft.

1.2. “Goederen” verwijst naar de producten uit edelmetalen die verbonden en onderworpen zijn aan een Inkooporder.

1.3. “Orderbevestiging” verwijst naar een schriftelijke bevestiging van Schöne in antwoord op een Inkooporder.

1.4. “Inkooporder” verwijst naar een schriftelijk verzoek van de Klant om Goederen via de Webshop te kopen.

1.5. “Schöne” verwijst naar Schöne Edelmetaal B.V., een Nederlands bedrijf gelieerd aan UMICORE.

1.6. “Voorwaarden” verwijst naar de hierin vermelde voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd door Schöne, waarvan de meest recente versie op de Webshop te vinden is.

1.7. “Webshop” verwijst naar de onlinewinkel voor Goederen op www.umicoregoldshop.be.

2. Toepassingsgebied.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en worden opgenomen in alle Orderbevestigingen. Als er een discrepantie bestaat tussen deze Voorwaarden en een Orderbevestiging prevaleert de Orderbevestiging. Eventuele voorwaarden die door de Klant worden ingediend die onverenigbaar zijn met, anders zijn dan of een aanvulling zijn op deze Voorwaarden, worden hierbij afgewezen.

3. Offerte en aanvaarding.

3.1. Het adverteren van Goederen op de Webshop vormt slechts een niet-bindende uitnodiging om een Inkooporder in te dienen. Een dergelijke uitnodiging vormt geen bindend bod en kan op elk moment door Schöne worden ingetrokken of gewijzigd.

3.2. Als de Klant Goederen wenst te kopen, dient de Klant een Inkooporder in te dienen. Schöne zal een Inkooporder binnen een termijn van twee (2) werkdagen na ontvangst aanvaardt of weigert.

3.3. Als Schöne een Inkooporder wenst te aanvaarden, zal Schöne een Orderbevestiging uitschrijven. De Orderbevestiging aanvaardt de Inkooporder en bevestigt de identificatie, hoeveelheid, prijs en leveringsmethode van de Goederen.

3.4. Als Schöne binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van dergelijke Inkooporder geen Orderbevestiging uitschrijft, wordt de Inkooporder geacht te zijn geweigerd.

3.5. De Webshop kan de Klant toestaan om gelijktijdig een Inkooporder in te dienen en een voorafbetaling voor de Goederen te doen. Deze voorafbetaling: (i) is de keuze van de Klant en enkel voor diens gemak; en (ii) legt geen verkoop verplichting aan Schöne op. Indien Schöne een Inkooporder weigert waarvoor voorafbetaling heeft plaatsgevonden, zal Schöne de Klant deze voorafbetaling direct terugbetalen.

4. Levering.

4.1. De Goederen zullen geleverd worden per post naar een Belgisch postadres in overeenstemming met FCA (Incoterms® 2010). Het risico op verlies van of schade aan de Goederen zal van Schöne op de Klant overgaan, in overeenstemming met de toepasselijke Incoterm.

4.2. Indien de Klant ervoor kiest om de Goederen per post op een Belgisch postadres te laten leveren, kan Schöne: (i) de wijze van verzending, de route en de vervoerder kiezen; en (ii) een redelijke transportverzekering in naam en op kosten van de klant nemen.

4.3. Elke levering van Goederen vormt een aparte verkoop. De levertijden die worden vermeld in de Orderbevestiging, of op andere wijze aan de Klant worden meegedeeld, zijn slechts niet-bindende schattingen. De Klant mag de Goederen niet weigeren en heeft evenmin recht op een prijsverlaging enkel omdat de Goederen buiten deze tijden worden afgeleverd.

4.4. De Klant zal de Goederen binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst inspecteren. Tenzij de Klant Schöne binnen deze termijn schriftelijk in kennis stelt van gebreken, worden de Goederen door de Klant geacht te zijn aanvaard “in de staat waarin ze verkeren”. In geval van verborgen gebreken zal de Klant Schöne binnen vijf (5) werkdagen na het ontdekken van dergelijk gebrek, maar in geen geval later dan zes (6) maanden na de datum van levering, schriftelijk in kennis stellen van de gebreken.

5. Prijs, betaling en eigendomsrechten.

5.1. Tenzij anders vermeld in de Orderbevestiging sluit de prijs van de Goederen alle belastingen, heffingen, vergoedingen en andere kosten uit die onder de verantwoordelijkheid van de Klant vallen.

5.2. Tenzij anders vermeld in de Orderbevestiging moet de prijs van de Goederen in euro per overschrijving van onmiddellijk beschikbare middelen worden betaald tegen de datum en op de rekening die worden vermeld in de Orderbevestiging. Er worden geen contante betalingen of andere betaalmethodes aanvaard.

5.3. De Goederen worden slechts klaargemaakt voor de levering na ontvangst van de volledige betaling van het bedrag dat vermeld is in de Orderbevestiging; voorafbetaling is verplicht. De eigendomsrechten op de Goederen gaan van Schöne op de Klant over wanneer Schöne de volledige betaling voor de Goederen ontvangt en bevestigt. Totdat dergelijke betaling is ontvangen, behoudt Schöne de eigendomsrechten op de Goederen. De Klant zal Goederen die onder dergelijk eigendomsvoorbehoud vallen niet doorverkopen, toewijzen, verpanden, bezwaren of anderszins van de hand doen.

6. Beëindiging.

6.1. Tenzij anders vermeld in de Orderbevestiging mag de Klant de Inkooporder of de daarmee verband houdende transactie niet beëindigen. Indien de Inkooporder of de transactie mag worden beëindigd, zal de Klant Schöne alle kosten en uitgaven vergoeden die Schöne heeft gemaakt als gevolg van de uitvoering van de Inkooporder voor de datum van beëindiging. Dergelijke kosten en uitgaven kunnen, zonder beperking, grondstoffen, arbeidskosten en productiekosten omvatten.

6.2. De Klant erkent hierbij dat het door artikel VI.53 van het Belgisch Wetboek van Economisch recht verleende herroepingsrecht niet van toepassing is op aankopen van Goederen via de Webshop omdat de prijs van de Goederen afhankelijk is van fluctuaties op de financiële markt, die volatiel en onvoorspelbaar kan zijn.

7. Beperkte garantie.

7.1. Schöne verklaart en garandeert hierbij aan de Klant dat op het tijdstip van levering: (i) de Goederen worden geleverd in overeenstemming met de hoeveelheid, het gewicht en de zuiverheid die worden vermeld in de Orderbevestiging; en (ii) de edelmetalen die werden gebruikt om de Goederen te maken, afkomstig zijn van een raffinaderij die geaccrediteerd is door de London Bullion Market Association (LBMA). Als de Orderbevestiging geen vermelding bevat van de hoeveelheid, het gewicht of de zuiverheid van de Goederen, dan gelden de hoeveelheid, het gewicht of de zuiverheid, voor zover van toepassing, die op de Webshop werden geadverteerd.

7.2. Tenzij zoals specifiek vermeld in Artikel 7.1 van deze Voorwaarden, geeft Schöne garanties voor de Goederen, en wijst Schöne alle andere garanties, hetzij expliciet of impliciet, af die hierop betrekking hebben, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending.

7.3. Het enige rechtsmiddel dat de Klant ter beschikking staat in geval van een schending van de beperkte garanties die in Artikel 7.1 worden uiteengezet, is naar keuze van Schöne: (i) vervanging van de niet-conforme Goederen; of (ii) terugbetaling van dat gedeelte van de aankoopprijs dat kan worden toegeschreven aan de niet-conforme Goederen. Voordat Schöne een dergelijk rechtsmiddel biedt, zal de Klant Schöne dat gedeelte van de Goederen teruggeven waarvan de Klant beweert dat het niet in overeenstemming is met de beperkte garanties.

8. Afwijzing van schade en beperking van aansprakelijkheid.

8.1. Voor zover door de toepasselijke wetgeving toegestaan, wijst Schöne hierbij af, en zal niet aansprakelijk zijn tegenover de Klant voor eventuele gevolgschade, incidentele of indirecte schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving, verloren kans of beleggingsverliezen, als gevolg van of in verband met de verkoop of aankoop van de Goederen, zelfs al werd Schöne op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

8.2. De maximale aansprakelijkheid van Schöne in verband met de verkoop of aankoop van de Goederen is beperkt tot de waarde van de Goederen die aan de Klant werden verkocht tijdens de zes (6) maanden voorafgaand aan de aansprakelijkheid.

9. Overmacht.

Schöne zal worden vrijgesteld van haar verplichtingen uit hoofde van een Orderbevestiging, voor zover verhinderd door omstandigheden buiten haar redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot brand, overstroming, natuurramp, wijziging van de toepasselijke wetgeving, moeilijkheden om grondstoffen aan te kopen, oorlog, defecte apparatuur, staking, uitsluiting, arbeidsgeschillen en onderbreking van nutsvoorzieningen of vervoer.

10. Webshop.

Het Gebruik van de Webshop door de Klant wordt geregeld door de Gebruiksvoorwaarden (http://www.umicore.com/en/terms-of-use) en het Privacy- en cookiebeleid (http://www.umicore.com/en/privacy-and-cookie-policy). Door gebruik te maken van de Webshop, erkent de Klant de Gebruiksvoorwaarden en het Privacy- en cookiebeleid gelezen te hebben en verklaart de Klant deze te begrijpen en erkent de Klant dat deze op hem van toepassing zijn.

11. Edelmetaalprijzen en Toekomstgerichte Verklaringen.

11.1 De Webshop kan informatie bevatten met betrekking tot edelmetaalprijzen. Deze informatie:

  • a. wordt enkel voor algemene informatie doeleinden verstrekt;
  • b. mag niet in real-time verstrekt worden;
  • c. is geen en mag niet gezien worden als een bod om een investering te verkopen of daarop in te schrijven; en
  • d. is gebaseerd op informatie die Schöne heeft ontvangen van bronnen die het betrouwbaar acht, maar is niet afzonderlijk geverifieerd.

Schöne geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid of volledigheid van zulke informatie. Schöne geeft geen garanties en doet geen voorspellingen met in verband met: (i) de toekomstige waarde van enig edelmetaal waarnaar gerefereerd wordt in deze informatie; (ii) de mogelijkheid voor de Klant om edelmetaal te verkopen.

11.2.   De Webshop kan verklaringen bevatten die “toekomstgerichte verklaringen” zijn in de zin van de effectenwetten van bepaalde rechtsgebieden. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen herkend worden door het gebruik van woorden zoals “geloven”, “verwachten”, “plannen”, “kan”, “zou moeten”, en “anticiperen”. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen over de toekomstplannen, projecten, kosten, uitgaves, omzet, inkomsten en markttendensen. Zulke verklaringen zijn gebaseerd op Schöne’s redelijke verwachtingen. Echter, toekomstige gebeurtenissen kunnen er voor zorgen dat werkelijke resultaten significant afwijken van zulke verwachtingen. Schöne is niet verplicht om toekomstgerichte verklaringen te actualiseren om nieuwe ontwikkelingen te weerspiegelen die zijn voorgevallen nadat de verklaringen gemaakt werden.

12. Geldend recht en jurisdictie.

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Eventuele vorderingen of betwistingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden, of uit een transactie met betrekking tot de Goederen, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, België. De Klant ziet hierbij af van enig verweer met betrekking tot deze jurisdictie. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is niet van toepassing op deze Voorwaarden.